خداوند علاوه بر ایجاد محبت میان مؤمنان، آنان را در یک منطقه گرداگرد پیامبر(ص) مجتمع ساخت. (و ألف بین قلوبهم ... و لکن اللّه ألف بینهم)  برداشت فوق از مقایسه بین دو جمله «ألف بین قلوبهم» و «ألف بینهم» به دست آمده است.