در دین اجباری نیست؛ این ترجمه آیه ای از آیات قران کریم است که اجبار و اکراه در دین را نفی کرده است. موضوعی که بسیار مورد بحث و جدل قرار گرفته است و گروهی از مردم با تکیه بر این آیه [...] تصور می کنند که عمل کرده به شریعت موضوعی اختیاری است.

در دین اجباری نیست؛ این ترجمه آیه ای از آیات قران کریم است که اجبار و اکراه در دین را نفی کرده است. موضوعی که بسیار مورد بحث و جدل قرار گرفته است و گروهی از مردم با تکیه بر این آیه [...] ​تصور می کنند که عمل کرده به شریعت موضوعی اختیاری است.


دهمین قسمت از برنامه «انکار» به این موضوع پرداخته و این پرسش را مطرح کرده است که آیا عبارت «لا اکراه فی الدین» اصل الزامی بودن عمل به شریعت را رد می کند؟