خداوند متعال علت فاعلی و علت غایی عالم است. اوست که عالم را با هندسه ای خاص آفریده است و بازگشت عالم نیز به سوی اوست و هدف نهایی انسان رسیدن به لقاء خداوند متعال است؛ بلکه بازگشت همه امور به سوی اوست.


پیام حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای

خطاب به حضرت آیت الله شفیعی

به مناسبت بازگشت پیکر پاک شهید  «سید مرتضی شفیعی»


بعضی گفته‌اند: خدای متعال سه هزار نام دارد، هزار نام مخصوص فرشتگان مقرب است که آنان می‌دانند؛ هزار نام مخصوص پیامبران و نهصد و نود و نه نام مربوط به امت‌هاست. خدای سبحان از آن سه هزار نام یک نام را برای خود برگزیده و هیچ ملک مقرب و نبی مرسلی از آن خبر ندارد و این اسم را مخزون سر مکنون گویند.
از آن نهصد و نود و نه اسم که سهم امت‌هاست